Věcná břemena

Věcná břemena slouží k tomu,aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci.Věcné břemeno může být zřízeno na dobu určitou i neurčitou, úplatně či bezúplatně. Pokud se jedná o nemovitosti,musí být zapsáno do katastru nemovitostí. Nově se dělí na:

• služebnosti – vlastník služebné věci musí něco trpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby („tedy učinit někomu službu“).

Příklad:
Vlastníte rekreační chatu a domluvíte se se sousedem, že společně zafinancujete vyvrtání studny na pozemku jednoho z vás. Současně tedy musíte zřídit věcné břemeno, které opravňuje jednoho z vás, na jehož pozemku se studna bude nacházet, čerpat z ní vodu. Tzn. ten z vás, na jehož pozemku studna bude, musí strpět, že si k ní bude dotyčný chodit pro vodu.

Nový občanský zákoník rozlišuje celou řadu služebností, například:

  • Služebnost stezky, průhonu a cesty, kdy při právu stezky vlastník trpí chůzí dalších osob přes svůj pozemek. Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek a jezdit přes něj jinými než motorovými vozidly, v případě cesty pak jde o právo jezdit přes cizí pozemek jakýmkoliv vozidlem.
  • Užívací právo, požívací právo a služebnost bytu (právo užívat byt). Služebností inženýrských sítí, opora cizí stavby,služebnost okapu, právo na svod dešťové vody,právo na vodu apod.
  • Právo pastvy – (možnost pást dobytek na cizím pozemku)
  • Reálná břemena – na rozdíl od služebností zavazují vlastníka věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval jí například nějaký užitek.

Příklad:
Jste zemědělec,který vlastní pole, a máte potíže s jeho obděláváním. Cesta k němu je totiž velmi strmá a pokaždé
hrozí, že se zemědělská technika zadře nebo převrátí. Dohodnete se tedy s majitelem louky, odkud je pole přístupné,
na odkoupení části této louky sousedící s polem. Podmínkou původního majitele může býti to, že mu poskytnete každý
rok metrák brambor. 🙂